ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند شرکت سهامی عام نامیده می شود و باید بلافاصله قبل یا بعد از نام شرکت عبارت سهامی عا در کیله اوراق و اطلاعیه های شرکت بطور روشن و خوانا قید شود(مستفاد از ماده 4 ل. ا. ق .ت)

وسرمایه در موقع تاسیس شرکتهای سهامی عام نباید از پنج میلیون ریال کمتر باشد و در صورتی که بنا به موجباتی سرمایه شرکت سهامی عام در هر زمان کمتر از مبلغ مذکور شود باید ظرف یک سال از طریق افزایش سرمایه – سرمایه شرکت به حد مقرر برسد و در صورت عدم حصول شرکت سهامی عام باید به انواع شرکت های دیگر مصرح در قانون تجارت تبدیل شود و در غیر این صورت هر ذینفع (سهامدار) می تواند انحلال شرکت سهامی عام را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نماید.

قوانین تاسیس شرکت سهامی عام

برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین در بدو امر بایستی حداقل 20% سرمایه را شخصا تعهد و لااقل 35% از مبلغ تعهدی را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزدیکی از بانک ها سپرده سپس اظهار نامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موییسن رسیده باشد به اداره ثرت شرکت ها تسیم ورسید دریافت دارند

چنانچه قسمتی از تعهد موسسین به ثورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنام و مدارک فوق الذکر به اداره ثبت شرکت ها تسلیم دارند. اداره ثبت شرکت ها بر اساس ( ماده10 ل.ا.ق.ت) پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم مربطه و تطبیق مندرجات آن با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود

الف

و اعلامیه پذیره نیسی توسط موسسین در جراید آگهی و در بانکی که تعهد سهام نزد آن بعمل آمده در عرض دید علاقه مندان قرار می گیرد علاقه مندان به خرید سهام و در ظرف مهلتی که اعلام شده به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغی که باید نقدا پرداخت ورسید دریافت خواهند داشت ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس با قائم مقام قانونی وی خواهد رسید نسخه اول در بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود

و در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخص دیگر به جای پذیره نویس امضا نماید باید سمت و نشانی و هویت کامل خود را در ورقه قید نماید و مدارک مزبور ضمیمه ورقه تعهد سهم خواهد شد امضای ورقه سهم نشانه قبول اساس نامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم خواهد بود پس از انقضای مهلت پذیره نویسی یا تمدید آن موسسین حداکثر در ظرف یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز تعهد صحیح سرمایه شرکت که اقلا 35% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.

ب

مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت و پرداخت مبالغ لازم وارد شور شده و اسنامه شرک را تصویب و اولین مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب می نمایند و مدیران و بازرسان باید کتبا قبولی خود را اعلام و در این مرحله شرکت تشکیل شده محسوب می گردد آنگاه اساسنامه مصوبه مجمع عمومی موسس یه ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان و صورتجلسه هیات مدیره و سایرمدارک مورد نیاز جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها تحویل گردد

و چنانچه شرکت تا سس ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسد به در خواست هر یک از موسسین با پذیره نویسان اداره ثبت شرکت ها گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن بعمل آمده ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجود پرداختی را مسترد دارند و هر گونه هزینه که برای تاسیس شرکت پرداخت شده بعهده موسسین می باشد.

مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت در شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت شرکت ها

 1. دو نسخه طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام
 2. دو نسخه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام
 3. دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی
 4. گواهی بانکی مبنی بر واریز 35% سرمایه تعهد شده توسط موسسین
 5. فتوکپی شناسنامه موسسین
مدارک لازم جهت تاسیس شرکت سهام عام

1: دو نسخه اظهارنامه

2: دو نسخه اساسنامه

توضیح:اینکه از طراح اساسنامه این مجلد می توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود

و در این مرحله در ماده 6 اساسنامه سرمایه ای که در هنگام پذیره نویسی تعهد شده

به اضافه 20% سرمایه تعهد شده توسط موسسین قید گردد.

3:دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

4:دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره(تعداد مدیران حداقل پنج نفر می باشد)

5:آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده

6:فتو کپی شناسنامه مدیران (در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است)

7:گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35% سرمایه شرکت

8:ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

توجه:

1.حداقل سرمایه مبلغ پنج میلیون ریال باشد.

2.حداقل 20% سرمایه تعیین شده توسط موسسین تعهد گردد و 35% از میزان تعهد شده پرداخت گردد.

3.اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی به امضای موسسین رسیده باشد.

4.اخذ وارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مرحله دوم ثبت شرکتهای سهامی عام
 1. دونسخه اساسنامه که تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
 2. دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین نضمن تصویب اساسنامه تعیین اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
 3. دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره
 4. در اجرای ماده 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت ارائه اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت
 5. (در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد. ارائه اصل نظریه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است)
 6. واریز حق الثبت حقوق دولتی
 7. در اجرای ماده 25 قانون بورس اوراق بهادار ارائه اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ( مجوز ثانویه)

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *