ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود پس از تکمیل اطلاعات مربوط به در خواست ثبت تاسیس شرکت با مسئولیت محدود در سامانه و تایید پیش نویس آگهی توسط کارشناس، 2 نسخه چاپی از اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین، تقاضانامه و شرکتنامه تهیه نموده

پس از امضاء کلیه اوراق توسط شرکا و اعضاء هیئت مدیره نسبت به ارسال اوراق امضا شده و مدارک لازم توسط پست به اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایید.

توجه: قبل از اقدام به تکمیل نمودن مدارک شرکت با مسئولیت محدود، موارد ذیل را مطالعه فرمائید:

1.حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود(م 94 ق ت)

2.حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.

3.سعی شود در نام شرکت از نام شرکاء استفاده نشود،اسم شریکی که در نام شرکت قید شود،حکم شریک ضامن در شرکت تضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تهدات شرکت خواهد بود(م 95 ق ت)

4.شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی، نماید و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود،باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

5.در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود، باطل و از دجه اعتبار ساقط است.(م 97 ق ت)

6.کلیه شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند(م98 ق ت)

7.سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره در آید و سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لا اقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند(م 102 ق ت)

8.انتقال به آن ها بوده و اکتریت عددی نیز داشته باشند(م 102 ف ت )

9.شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که به صورت موظف با غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود با نامحدود معین می شوند اداره می گردد(م104 ق ت)

11.تصمیمات راجعبه به شرکت باید به اکثریت لا اقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجددا دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخذ میشود اگر چه اکثریت مزبور داری نصف سرمایه نباشد ، اساسنامه شرکت می تواند تریب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد(م 106 ق ت)

12. هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد در مجامع دارای رای خواهد بود. اساسنامه می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید ( م 107 ق ت)

13. روابط شرکاء شرکت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکاء است اساسنامه میتواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد(م 108 ق ت)

14. در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از 12 تفر باشند باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت نظار لااقل سالی یک مرتبه عمومی شرکاء را تشکیل دهد(م 109 ق ت)

15.هیئت نظار مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکاء برای مدت یکسال انتخاب میشوند و اعضای هیئت نظار نبایستی عضو هیئت مدیره شرکت باشند.

وظایف هیئت نظارت در شرکت:

تحقیق نمایند که سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده و سهم الشرکه غیره نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.

در شرکت ناه تقویم سهم الشرکه غیر نقدی به صراحت ذکر شده باشد.

دعوت شرکاء برای مجمع عمومی فوق العاده

اعضاء هیئت نظار ار جهت اعمال اداری و نتایج حاصل ار آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آن ها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانینی معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند.(م 167 ف ت)

اعضاء هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله گزارش به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خبطهایی مشاهده نمایند موضوع را در گزارش مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشد دلیل خود را بیان می کنند( م168 ق ت 9)

تا 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند ( خود یانماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و گزارش هیئت نظار اطلاع حاصل کند(م 170 ف ت)

16.شرکاء شرکت نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء(م 110 ف ت )

17.اتخاذ تصمیم داجع به تغییدات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع (3/4) سرمایه را دارا باشند به عمل آید. اساسنامه شرکت می تواند حد نصاب دیگری را مقرر نماید (م 11 ق ت )

18.در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به افزایش سهم الشرکه خود در شرکت نماید(م112 ق ت)

19.سرمایه احتیاطی مجمع عمومی می تواند مقرر نماید در صدی از سود قابل تقسیم بعنوان سرمایه (ذخیره ) احتیاطی منظور گردد.

شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود

1.وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل و مدت منقضی شده باشد.

2.در صورتی که شرکت ورشکست شود.

3.در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.

4.درصورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته ویکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلائل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج نمایند.

5.در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجت اساسنامه پیش بینی شده باشد(مواد 90و114 ف ت )

اشخاص ذیل در شرکت کلاهبردار محسوب می شوند

الف:موسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب:کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج:مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارائی مزور منافع مرهومی را بین شرکاء تقسیم کنند(ن 115 ق ت )

22.ثبت کلیه شرکت های مذکور ( سهامی عام، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی ، نسبی، مختلط سهامی ، مختلط غیر سهامی ، تعاونی) در این قانون (قانون تجارت) الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است(م 195 ق ت )

23.در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت نامه ها و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد(م 196 ق ت)

24 در هر موقع که تصمیماتی بر تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت ( حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقصای مدت شرکت صورت می گیرد) تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی ار آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاد شود مقررات ماد 195 (بند 21) و 197(بند 22) لازم الرعایه است(م200 ق ت)

25. در هر گونه اسناد و و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی از طرف شرکت مذکور در این قانون به استثنای شرکت های تعاونی صادر شود سرمایه شرکت صریحا باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده ، قسمتی که پرداخت شده نیز باید صریحا معین شود شرکت منخلف به جزای نقدی محکوم خواهد شد(م 2-1 ق ت )

26.در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئوبیت محدود و شرکت های تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد (م 213 ق ت)

27.هر شرکت تجاری ایرانی مذکور در این قانون(قانون تجارت )و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد 1310 مکلف به ثبت است باید در کبیه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی خواهد شد(قسمتی از م 220 ق ت)

28.انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت با مسئولیت محدود اختیاری است.

29.انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شرکت با مسئوبیت محدود اختیاری است.

30.پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود حداکثر طرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی(دفتر روزنامه و کل) و پلمپ آن ها در اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایند.

موسسه ثبت شرکت ها

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *