تمدید سمت اعضا

اعضای هیئت مدیره، قابل تعویض و یا تمدید هستند و لزوماً نباید تا همیشه با همان سمت، به فعالیت خود ادامه دهند. تمدید سمت اعضا، بعد از اتمام مدت زمان مسئولیت هیئت مدیره، طی جلسه ای با موافقت همه اعضا برگزار می شود. با تمدید هیئت مدیره، اعضا برای مدت دو سال (در برخی شرکت… ادامه خواندن تمدید سمت اعضا