تغییرات حق امضا

شرایط تغییر حق امضا در شرکت همه شرکت ها برای معتبر شدن چک، سفته، اسناد و مدارک خود، نیاز به تغییرات حق امضا از جانب یک یا چند نفر دارد. در هنگام تاسیس یک شرکت، حق امضا به فرد یا افرادی داده میشود. این حق ممکن است با توجه به تصمیم هیئت مدیره از فرد… ادامه خواندن تغییرات حق امضا