شرکت سهامی خاص

  تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص ارئه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین(در دفاتر اسناد رسمی)ویا وکیل رسمی شرکت کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین… ادامه خواندن شرکت سهامی خاص