تغییر نام شرکت و موسسه

تشرایط و مراحل تغییر نام شرکت و موسسه هر شرکت و یا موسسه ای برای خود دارای نام کامل حقوقی می باشد. در حقیقت می توان گفت وجه تمایز شرکت ها نام آن ها می باشد. صاحبان شرکت می توانند با توجه به شرایط اقدام به تغییر نام شرکت و موسسه نمایند. قوانین و مقررات… ادامه خواندن تغییر نام شرکت و موسسه