تغییرات آدرس شرکت

چگونه می توان تغییرات آدرس شرکت را اعمال کرد؟ در هنگام اعمال تغییرات آدرس شرکت، نشانی قانونی شرکت تغییر خواهد یافت. آدرس شرکت به طور معمول در بند سوم اساسنامه شرکت ثبت می شود. لازم به ذکر است که آدرس شرکت باید آدرس ساختمانی اداری باشد اما این نکته را به خاطر داشته باشید که… ادامه خواندن تغییرات آدرس شرکت