تغییر سمت اعضا

تغییر سمت اعضا برای شرکت های سهامی عبارت است از تغییر در تعداد اعضای هیئت مدیره و تغییر در سمت نایب رئیس، مدیر عامل و سایر اعضا و همچنین سهامداران. با توجه به ماده 107 قانون، اعضای هیئت مدیره از میان صاحبان سهام انتخاب می شوند. تعداد افراد هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص… ادامه خواندن تغییر سمت اعضا