تغییر موضوع فعالیت شرکت

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت تغییر موضوع فعالیت شرکت در برخی مواقع ممکن است پس از بررسی اعضای شرکت به این نتیجه برسید که به تغییر موضوع فعالیت شرکت نیاز دارید. به طور کلی می توان گفت موضوع فعالیت شرکت بیانگر هدف فعالیت شرکت می باشد. از این رو در صورت تمایل اعضای شرکت… ادامه خواندن تغییر موضوع فعالیت شرکت