تفاوت شعبه و نمایندگی

تفاوت شعبه و نمایندگی تفاوت شعبه و نمایندگی شعبه های فرعی و اصلی به هم مرتبط هستند. به نحوی که فعالیت شعبه زیر نظر شرکت اصلی انجام می شود و هر چند در بیشتر موارد خود شعبه باید در برابر اعمال مدیران پاسخگو باشد، گاهی هم شرکت اصلی مجبور به پاسخگویی در برابر مراجع خواهد… ادامه خواندن تفاوت شعبه و نمایندگی