پروانه شهرداری

پروانه شهرداری یا جواز ساختمان پرونده ای رسمی و قانونی است که به موجب آن به فرد حقیقی و اشخاص حقوقی اجازه داده می شود پروژه ساخت و ساز یا تغییر کاربری را مطابق با قوانین و ضوابط شهرداری به انجام برساند. بر اساس این مجوز هرگونه عملیات ساختمانی باید بر اساس اصول فنی و… ادامه خواندن پروانه شهرداری