تغییر سال مالی

آشنایی با نحوه و چگونگی تغییرات سال مالی شرکت انتخاب سال مالی یکی از مهمترین اموری است که هر شرکت در طول سال باید انجام دهد. امکان تغییر سال مالی شرکت تنها از طریق تصویب مجامع عمومی وجود دارد. اکثر شرکت ها بر اساس سال مالی شرکت های خارجی، سال مالی خود را انتخاب می… ادامه خواندن تغییر سال مالی