ثبت برند قهوه

استارباکس بزرگترین برند قهوه در جهان در طول مدت کوتاهی قهوه استار باکس به صورت یکی از مهمترین محبوبترین نام های تجاری درآمده است ،محدود ساختن دامنه تمرکز به مفهوم تولید یک محصول محدود نیست. استارباکس 30 نوع برند قهوه مختلف را ثبت و عرضه میکند.   قانون اختصار برای ثبت برند قهوه زمانی که… ادامه خواندن ثبت برند قهوه