ثبت شرکت تضامنی

نحوه انتخاب و عزل مدیر در شرکت تضامنی ثبت شرکت تضامنی توسط حداقل یک مدیر که شرکاء از میان خود انتخاب می نماید اداره می شود مدیر مزبود ممکن است غیر از شرکا بوده و از خارج انتخاب شود (ماده 120 ق.ت)در صورتی که مدیران از بین شرکا بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند… ادامه خواندن ثبت شرکت تضامنی