انحلال شرکت تضامنی

موارد انحلال شرکت تضامنی انحلال شرکت تضامنی شرکت برای انجام هدفی تاسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد. شرکت برای مدتی معین تشکیل و آن مدت منقضی شده و قبل از انقضای آخرین روز صورتجلسه تمدید مدت تحویل اداره ثبت شرکت ها نشده باشد. در صورتی که ورشکست… ادامه خواندن انحلال شرکت تضامنی