ثبت شرکت در خارج کشور

نحوه ثبت شرکتهای خارجی نحوه ثبت شرکتهای خارجی دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.بر اساس اظهار نظر شورای نگهبان ، شرکتهای طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران می توانند تقاضای ثبت شرکت و شعبه آنرا بنمایند. انتشار… ادامه خواندن ثبت شرکت در خارج کشور