انحلال شرکت تضامنی

موارد انحلال شرکت تضامنی انحلال شرکت تضامنی شرکت برای انجام هدفی تاسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد. شرکت برای مدتی معین تشکیل و آن مدت منقضی شده و قبل از انقضای آخرین روز صورتجلسه تمدید مدت تحویل اداره ثبت شرکت ها نشده باشد. در صورتی که ورشکست… ادامه خواندن انحلال شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی

نحوه انتخاب و عزل مدیر در شرکت تضامنی ثبت شرکت تضامنی توسط حداقل یک مدیر که شرکاء از میان خود انتخاب می نماید اداره می شود مدیر مزبود ممکن است غیر از شرکا بوده و از خارج انتخاب شود (ماده 120 ق.ت)در صورتی که مدیران از بین شرکا بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند… ادامه خواندن ثبت شرکت تضامنی