انحلال شرکت تضامنی

موارد انحلال شرکت تضامنی انحلال شرکت تضامنی شرکت برای انجام هدفی تاسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد. شرکت برای مدتی معین تشکیل و آن مدت منقضی شده و قبل از انقضای آخرین روز صورتجلسه تمدید مدت تحویل اداره ثبت شرکت ها نشده باشد. در صورتی که ورشکست… ادامه خواندن انحلال شرکت تضامنی

کارت بازرگانی

ثبت کارت بازرگانی مجورزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی بموجب ماده 3 قانون مقررات صاردرات و واردات مصوب 4/7/1372 مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد. بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجرا است اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک… ادامه خواندن کارت بازرگانی

ثبت شرکت تضامنی

نحوه انتخاب و عزل مدیر در شرکت تضامنی ثبت شرکت تضامنی توسط حداقل یک مدیر که شرکاء از میان خود انتخاب می نماید اداره می شود مدیر مزبود ممکن است غیر از شرکا بوده و از خارج انتخاب شود (ماده 120 ق.ت)در صورتی که مدیران از بین شرکا بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند… ادامه خواندن ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت مختلط سهامی

مراحل تاسیس شرکت مختلط سهامی ثبت شرکت مختلط سهامی، است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متسائی القیمه در آمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است… ادامه خواندن ثبت شرکت مختلط سهامی