ثبت

ثبت

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت مسئولیت محدود
ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

    شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای

امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام
یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در

شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م94 ق ت) در اسم شرکت

باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت (م 95 ق ت ).

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1ـ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشند . 2ـ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است . 3ـ درشرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% درتعهد سهامداران  باشد . در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراربه دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.  4ـ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با محدود اختیاری است . 5ـ مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند . 6ـ انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت درسهامی خاص الزامی و در شرکت با  محدود اختیاری است . 7ـ شرایط احراز حدنصاب درمجامع عمومی درشرکت سهامی خاص سهل تر ودر شرکت در مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکلتر می باشد . 8ـ مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می  گردد .در شرکت با محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیئت نظاردرصورتی خواهند بود که تعداد شرکا ء آن از 12نفر بیشتر باشد . 9ـ در شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است. 10ـ سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند .   11ـ مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت بسپارند . مدیران در شرکت با محدود  بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود .
12ـ تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با
مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و در شرکت با
محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود
مقرر دارند .
13ـ حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت
محدود به نسبت سرمایه خواهد بود .
14ـ تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با محدود توسط شرکاء
صورت می گیرد شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می  باشند . تقویم
آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری
خواهد بود .