ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص مرحله اول:

تهیه مدارک بشرح ذیل:

 1. تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص
 2. تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص
 3. ارئه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 4. کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین(در دفاتر اسناد رسمی)ویا وکیل رسمی شرکت
 5. کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین (در دفاتر اسناد رسمی) ویا وکیل رسمی شرکت
 6. در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
 7. در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجه ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی (اعم از حقیقی و حقوقی)
 8. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت ( مراکز پلیس10+)
 9. ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعال شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد.در زیر همین بند نمدنه اقرار نامه آورده شده است:نمونه متن اقرار نامه : کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و موارد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
 10. ارائه اقرار نامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیجگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی درند. در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره ،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.در زیر همین بند نمونه اقرار نامه آورده شده است.نمونه متن اقرار نامه: بازرس (بازرسین)اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
 11. ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برار اصل کالتنامه
 12. ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه
 13. پرداخت فیش 000/40 ریال بعنوان هزینه
 14. ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت -ارائه مجوز در صورت نیاز به اعلام کارشناس ثبت شرکتها

  مرحله دوم: انتخاب چهار نام پیشنهادی برای ثبت شرکت سهامی خاص
  تذکر : موارد ذیل در تعییین نام رعایت گردد

  الف-اسامی پیشنهادی سابقه ثبت نداشته باشد

  ب-از نام ونام خانوادگی و اسامی خاص استفاده نگردد

  ج-دارای معنا ومفهوم باشد و با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد

  د-لاتین نباشد

  ه-عدد نباشد

  و-مفرد (از دو کلمه کمتر نباشد)

  ز-از کلماتی نظیر ایران – جهان – شاهد – شهید – مرکز – بنیاد – سازمان – اسامی متبرکه – زاده – جانباز – بهزیست – نظام – انتظام – دادگستر – موزه – تکنیک – الکترو – خدمات ودروئی – تکنولوژی – مختصات کامپیوتری – پلی -پاریز -اینترنت – کارگشا – چند منظور – گمرک – پاستور – هیمالیا – بوف – آی تی – نیروانسانی استفاده نگردد

  ح-از فرهنگ لغات فارسی استفاده در صورتی که نام پیشنهادی متداول نمی باشد تصویری از مستند ضمیمه گردد.

  مرحله سوم:
  الف-تکمیل یک نسخه اساسنامه و یک برگ از اظهارنامه با مداد وارائه به قسمت تاسیس جهت کنترل ورفع ایرادات
  ب-تکمیل نهائی کلیه نسخه های اساسنامه اظهار نامه پس از کنترل و گرفتن امضاء از سهامداران و بازرسین ذیل تمام صفحات اساسنامه واظهار نامه وصورتجلسات ضمیمه اسانامه

  مرحله چهارم:
  متقاضی تاسیس یا وکیل قانونی ایشان بایستی پس از تائید یکی از نامهای پیشنهادی جهت اخذ نامه معرفی به بانک و افتتاح حساب به قسمت تاسیس مراجعه و پس از واریز مبلغ سرمایه اولیه شرکت گواهی بانک را اخذ و با سایر مدارک تکمیل شده به قسمت تاسیس ارائه نماید

  تذکر:نامهای تائید شده از تهران از تاریخ تائید بمدت سه ماه اعتبار دارند در صورتی که شرکت ظرف مدت مقرر ثبت نگردد نام تائیید شده از درجه اعتبار ساقط می گردد و در صورتی که متقاضی خواستار ادامه جریان ثبتی باشد بایستی پس از پرداخت هزینه تعیین نام ، نام تائید شده را جهت تمدید تحویل قسمت تعیین نام ثبت شرکت ها نماید.

  مرحله پنجم:
  پرونده توسط متصدی مربوطه کنترل و در صورتی که فاقد اشکال باشد در دفتر اندیکاتور ثبت و جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری مراجعه و سپس جهت ورود اطلاعات در سیستم برون سازمانی به متصدی تحویل می گردد و پس از ورود اطلاعات متقاضی یا وکیل قانونی وی می بایست نسبت به کنترل دقیق موارد وارده شده اقدام و ذیل نسخه مربوط امضاء نماید.

تذکر:پس از تایید صحت اطلاعات توسط متقاضی هر گونه تغییر اصلاح یا حذف واضافه در اطلاعات شرکت ممنوع بوده و متقاضی می بایست پس از ثبت شرکت تقاضای تغییر در مشخصات را بموجب صورتجلسه قانونی در خواست نماید

مرحله ششم:
ارسال اطلاعات پرونده از سیستم برون سازمانی به سیستم درون سازمانی و کنترل موارد وارده شده در سیستم با پرونده تشکیل شده توسط کارشناس ثبت شرکت ها و در صورتی که فاقد اشکال باشد انجام مراحل مورد نیاز در سیستم درون سازمانی توسط کارشناس تاسیس تا اختصاص شماره ثبت به شرکت و صدور پیش نویس آگهی توسط مسئول ثبت شرکت ها.

مرحله هفتم: ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکت ها ذیل شماره ثبت اختصاص یافته در سیستم و مراجعه کلیه اعضای هیئت مدیره شرکت یا وکیل رسمی ایشان (با کارت شناسائی) جهت امضاء ذیل دفتر

مرحله هشتم: صدور آگهی تاسیس وارجاع پرونده به قسمت دفتر اندیکاتور جهت ثبت آگهی در دفتر مذکور که پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور مسئول مربوطه یک نسخه از مدارک (اعم از اساسنامه – اظهار نامه وصورتجاسات) تحویل متقاضی می نماید و نسخه های آگهی مربوطه به ارشاد(جهت معرفی به دفتر روزنامه محلی و درج آگهی در روزنامه) بانک – شرکت و روزنامه رسمی(جهت ارسال به روزنامه رسمی)
بدیهی است در ثورت

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *