ثبت شرکت تضامنی

نحوه انتخاب و عزل مدیر در شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی توسط حداقل یک مدیر که شرکاء از میان خود انتخاب می نماید اداره می شود مدیر مزبود ممکن است غیر از شرکا بوده و از خارج انتخاب شود (ماده 120 ق.ت)در صورتی که مدیران از بین شرکا بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه به شرایط اساسنامه به اتفاق ارا سایر شرکا قابل عزل می باشند مدیر غیر شریک با شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اکثریت شرکا معزول می شود.

در صورتی که عزل مدیری بدون دلیل موجه باشد مدیر معزوب حق مطلب ضرر و زیان را از شرکت خواهد داشت.

مدیر با مدیران مندرج در شرکتنامه قبل عزل نمی باشند و حق استعفا نیز ندارند مگر با توافق کلیه شرک شرکت تضامنی

در صورتی که مدیر با مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند. ممکن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر با مدیران مذکور عمل شود.

اگر مدیر با مدیران در شرکتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولی انتخاب نشده ولی انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد در این صورت شرکا می توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند . بدیهی است مدیر یا مدیران حق استعفا خواهند داشت.

قلمرو محدودیت اختیارات مدیر در شرکت تضامنی

مدیر شرکت تضامنی برای اینکه بتواند شرکت را در مقابل اشخاض ثالث متعهد سازد باید به نام شرکت و در حدود اختیارات خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید. در غیر این صورت شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود.

در دو مورد به محدودیت اختیارات مدیر با شریک شرکت تضامنی به طور صریح اشاره شده است:

تا جبران ضررهای وارده به شرکت تقسیم سود ممنوع می باشد(ماده132ق.ت)

محدودیت انجام عملیات تجارتی(ماده 134 ق.ت)

مسئولیت مدنی مدیر شرکت تضامنی

مسئولیت مدنی مدیران در مقابل شرکت از مقررات عقد وکالت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی مدیر در مقابل شرکت تابع اصول کلی حقوقی مدنی که در باب تسبیت و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد بالاخص در مواردی که قلمرو اختیارات مدیران در اسانامه تعیین شده است.

تقسیم سود در شرکت تضامنی

منافع در شرکت تضامنی به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد لیکن تادیه هر نوع منفعت به شرکا تا زمانی که کمبود سهم الشرکه شرکا به علت زیان های وارده جبران نشده با شد ممنوع خواهد بود (مستفاد از مواد 119 و 132 ق. ت)

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *