انحلال شرکت تضامنی

موارد انحلال شرکت تضامنی

انحلال شرکت تضامنی

انحلال شرکت تضامنی شرکت برای انجام هدفی تاسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد.

شرکت برای مدتی معین تشکیل و آن مدت منقضی شده و قبل از انقضای آخرین روز صورتجلسه تمدید مدت تحویل اداره ثبت شرکت ها نشده باشد.

در صورتی که ورشکست شده باشد(ورشکستگی توقف از پرداخت دیون می باشد)

در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت تضامنی

در صورت تراضی تمام شرکا

در صورتی که احدی از شرکا بنام به دلایلی از محکمه در خواست انحلال کرده و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال شرکت بدهد.

در صورتی که احدی از شرکا ورشکست شود و سهم ورشکسته در شرکت از منافع کافی برای پرداخت دیودن وی نباشد،می توانند تقاضای انحلال شرکت را نمایند مشروط بر اینکه شش ماه قبل قصد خود را بوسیله اظهارنامه به اطلاع شرکت رسانده باشند در این صورت سایر شرکا می توانند قبل از صدور رای قطعی دایر بر انحلال شرکت با پرداخت طلب طلبکاران (تاحد دارایی مدیون) یا با جلب رضایت آنان بطرق دیگر زا انحلال شرکت جلوگیری بعمل آورند.

در صورتی که احدی از شرکا شرکت را فسخ نماید و وفق اساسنامه اجازه این کار را داشته باشند.

در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا و قید این امر در اساسنامه

در صورت انحلال شرکت احدی از شرکا یا خارج از شرکا به عنوان مدیر تصفیه انتخاب خواهد شد.

هر گاه شرکت تضامنی منحل شود تا زمانی که دیون شرکت از دارایی آن پرداخت نشده باشد هیچکدام از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی نخواهند داشت اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض کافی نباشد طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد شرکای ضامن مطلبه نمایند ولی طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدمی ندارند (ماده 126 ف ت) و در صورتی می توان شرکا را برای وصول طلب تحت تعقیب قرارداد که شرکت منحل شده باشد.

هر کس که به عنوان شریک ضامن وارد شرکت تضامنی شود متضامنا با سایر شرکا مسئول پرداخت قروضی خواهد بود که قبل از ورود وی حاصل شده و اعم از اینکه تغییری در اسم شرکت داده یا نداده شده باشد چنانچه شرکت قراری فی مابین برخلاف فوق نموده باشند این قرار در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود (ماده 125 ق ت)در صورت فوق یا محجبوریت یکی از شرکا بقای شرکت منوط به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود.( مواد 139 و140

اداره ثبت شرکت ها

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *